Publications. Theatrical album.
Publications   
Presentation of creativity   
- Portraits   

  Russian version  

Vladimir Osobik.

/29.10.1943 - 18.07.1997/

Leningrad drama actor. Was received in 1984 the State Prize of the USSR for the role of Tsar Fyodor in the performance "Tsar Fyodor Ioannovich" of the Komissarjevsky Theatre.

Vladimir Osobik

  * Book of Zoja Kravchuk  
 Vladimir Osobik. DESTINY AND SCENE 
 /russian/


The roles in the cinema and on TV.
/All films are in Russian./

-  Kolya Sabaneyev
Excerpts from the film "Wild dog Dingo" ("Lenfilm" 1962, directed by Yuli Karasik)
in roles:
Tanya Sabaneyeva - Galina Polskykh
Father of Tanya - Nikolai Timofeyev
Nadezhda Petrovna - Irina Radchenko
Aleksandra Ivanovna, the teacher of literature - Tamara Loginova
Zhenya Belyakova - Anna Rodionova

download the entire film
"Wild dog Dingo"
format mp4
resolution 640x480
size 0,99 Gb
download the videofile
format mp4
size 60,5 Mb
Excerpts from the film "Wild dog Dingo"

Excerpts from the film "Abduction of a Sorcerer"
-  Akiplyesha
Excerpts from the performance "Abduction of a Sorcerer" (Leningrad TV 1981, the script and staging of Gleb Selyanin based on the fantastic story of Kir Bulychov)
in roles:
Anna - Natalia Danilova
Kin - Yuri Demich
Boyar Roman - Ivan Krasko

download the videofile
format mp4
size 62,6 Mb
download the entire performance
"Abduction of a Sorcerer"
format mp4
resolution 688x536
size 1,85 Gb

-  Liolika
Excerpts from the children's performance "Pages of the Black book" (Leningrad TV 1981, the script and staging of Gleb Selyanin based on the story of Lev Kassil "The black book and Schwambrania")
in role Osika - Yuri Ovsyanko

download the entire performance
"Pages of the Black book"
format mp4
resolution 640x480
size 980,3 Mb
download the videofile
format mp4
size 70,2 Mb

Excerpts from the film "Pages of the Black book"


TV works.
/All performances are in Russian./


"The Double". The performance based on the novel by Fyodor Dostoevsky. Leningrad TV 1989. Directed by Yuri Malyatsky. In roles: Vladimir Osobik, Yury Oskin, Gennady Bogachyov, Mikhail Khrabrov, Georgy Still, Sergey Losev, Nikolai Ivanov, Yury Zatravkin, Anatoly Khudoleyev, Valery Karavayev.
/download: format mp4, size 495 Mb, resolution 640x480,
duration 1h 45mn, 2 series/


  "The Double"

"The Golovlyov Family". The performance based on the novel by The performance of the Leningrad TV Saltykov-Shchedrin. Leningrad TV 1969. Directed by Yuri Malyatsky. In roles: Zinaida Afanasenko, Mikhail Khrabrov, Vladimir Osobik, Ivan Krasko, Leonard Borisevich, Natalia Tenyakova, Faina Nikitina, Vladimir Tykke, Vera Kuznetsova, Nikolai Trofimov, Nikolai Boyarsky, Pavel Pankov, Larisa Alyoshina, Boris Samoshin.
/download: format mp4, size 1,37 Gb, resolution 640x480,
duration 2h 02mn, 2 series/


  "The Golovlyov Family"

"Life of Galileo". The performance based on the play by Bertolt Brecht. Leningrad TV 1965. Directed by Ruben Agamirzian. In roles: Yefim Kopelyan, Vladimir Osobik, Yelizaveta Akulicheva, Svetlana Karpinskaya, Nikolai Korn, Georgy Still, Oleg Borisov, Izil Zabludovsky, Vladimir Erenberg, Nikolai Boyarsky, Mikhail Danilov, Georgy Rubin, Andrey Kostrichkin, Sergey Boyarsky, Vsevolod Kuznetsov, Stanislav Landgraf, Sergey Ponachevny, Ivan Krasko, Valentina Kovel, Aleksandr Yankevsky, Yuri Ovsyanko.
/download: format mp4, size 1,37 Gb, resolution 640x480,
duration 2h 14mn, 2 series/


  "Life of Galileo"

"Declared wanted". The performance of the Leningrad TV 1981. Staging of Gleb Selyanin. In roles: Natalia Danilova, Vladimir Osobik, Yuri Demich, Viktor Kostetsky, Vitaly Yushkov.
/download: format mp4, size 1,6 Gb, resolution 640x480,
duration 1h 58mn, 2 series/


  "Declared wanted"

"The road home". Film of the Leningrad TV 1967. Directed by Yulian Panich. In roles: Ivan Krasko, Vladimir Osobik, Zoya Aleksandrova, Pyotr Gorin, Viktoriya Gorshenina, Yury Dedovich, Lev Yeliseyev, Mikhail Yekaterininsky, Valery Zimin, Valery Karavayev, Pavel Kashlakov, Igor Klass, Svyatoslav Kuznetsov, Boris Leskin, Mikhail Ladygin, Valentin Maslov, Vladimir Mikhailovsky, Vasily Minin, Valery Olishansky, Yury Oskin.
/download: format mp4, size 1,72 Gb, resolution 640x480,
duration 1h 55mn, 2 series/


  "The road home"


17.02.2021


Questions regarding this publication
should be addressed to publication-s@yandex.ru